Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών

Εκτύπωση

Εάν είστε πτυχιούχοι ή σκοπεύετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό, είναι σκόπιμο να ενημερωθείτε για τους φορείς, στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση του τίτλου σπουδών σας.

Έχετε υπόψη ότι η ακαδημαϊκή αναγνώριση στην Ελλάδα των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε χώρες του εξωτερικού είναι απαραίτητη για την πρόσληψη στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι φορείς που αποφαίνονται για την αναγνώριση και την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που χορηγούνται από ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι: