Τα τεστ στη διαδικασία Επιλογής Προσωπικού

Εκτύπωση

Τα είδη των τεστ

Τα τεστ έχουν ως στόχο να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν στοιχεία προσωπικότητας και ικανότητες με ένα τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα υπάρχει η τάση σε όλο και περισσότερες εταιρείες να συμπεριλαμβάνουν στα εργαλεία που χρησιμοποιούν για την επιλογή προσωπικού και κάποιο/ α τεστ.  

Υπάρχουν πολλά είδη τεστ και πολλοί τρόποι που μπορούν αυτά να καταταγούν. Πρακτικά θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε με βάση τρεις ερωτήσεις που θέτουν προς διερεύνηση στοιχεία που ενδιαφέρουν τόσο τις εταιρείες όσο και τους υποψήφιους:

Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα είδη τεστ:

Τεστ Ικανοτήτων (Ability tests) : Στοχεύουν στη μέτρηση των πιο σημαντικών παραγόντων ικανότητας.

Τεστ Ευφυίας (Intelligence tests) :Μέτρηση μιας ευρείας και βασικής ικανότητας και βασικής ικανότητας επίλυσης μίας ποικιλίας προβλημάτων. Κοινό χαρακτηριστικό των ερωτήσεων των τεστ ευφυίας είναι ότι η επίλυση τους εξαρτάται από την ικανότητα εύρεσης των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στα μέρη των ερωτήσεων. Σημειωτέον ότι ειδικά για τα τεστ ευφυίας υπάρχει τάση να μην χρησιμοποιούνται για την επιλογή στελεχών (ιδιαίτερα στις αγγλοσαξονικές χώρες όπου κάποιοι υπέβαλαν σχετική μήνυση σε εταιρείες που τα χρησιμοποιούσαν). Ορισμένα όμως είδη ασκήσεων αυτών χρησιμοποιούνται πλέον από τα τεστ ικανοτήτων.

Τεστ Αξιών και Ενδιαφερόντων (Values and Interests) : Τα τεστ αξιών και ενδιαφερόντων μετρούν και αναλύουν τις προσωπικές αξίες των υποψηφίων καθώς και τις ιδιαίτερες κλήσεις και ενδιαφέροντά τους. Μέσα από μια σειρά ερωτήσεων, σκιαγραφείται το προφίλ του κάθε υποψηφίου όσον αφορά την βαρύτητα που δίνει σε συγκεκριμένες αξίες, όπως ανάγκη για επιτυχία, ανάγκη για ισχύ, ανάγκη για διατήρηση καλών διαπροσωπικών σχέσεων κ.λ.π. Επίσης διαφαίνονται τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, καθώς και προτιμήσεις του για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Τεστ Προσωπικότητας (Personality tests) :Τα τεστ προσωπικότητας προσπαθούν να ανιχνεύσουν τη συμπεριφορά ή τα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός υποψήφιου. Χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια του τύπου: Ποιος χαρακτηρισμός (επιλογή από 4-6 χαρακτηριστικά) σου ταιριάζει περισσότερο και ποιος λιγότερο; Ή πόσο συμφωνείς ή όχι (χρησιμοποιώντας κλίμακα από καθόλου έως απόλυτα) με μια ενέργεια ή κατάσταση;